Acta assemblea 2013 Imprimir
Dimarts, 30 de Abril de 2013 01:26

Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Cultural Antina de Santa Pola, celebrada el 12 d’abril de 2013, a les set trenta hores, en segona convocatòria, i d’acord amb la convocatòria del 4 d’abril de 2012 feta per la Junta Directiva.

Reunits a la Sala de Reunions del Centre Cívic i Social, situat al carrer Castaños, número 10, de Santa Pola, s’inicia l’Assemblea amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
 2. Estat de comptes de l’any 2012.
 3. Memòria de les activitats realitzades durant aquest curs.
 4. Renovació de la junta directiva.
 5. Aprovació de la programació per al curs 2013.
 6. S’aprova.
 7. Torn obert de paraula.

 

S’obre la reunió pel president que saluda tots els presents. Excusa l’assistència de Genís Ayala que no ha pogut venir per raons personals. Seguidament s’inicia l’Assemblea:

 

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

El president passa la paraula al secretari, Antoni Mas, el qual llig l’acta de l’assemblea anterior. S’aprova per assentiment

 1. Estat de comptes de l’any 2012.

El president en representació del tresorer comenta les despeses i ingressos (vegeu Annex 1) de 2012. A més, comenta que, com que hem estalviat tant enguany, només vam poder justificar davant de l’Ajuntament unes despeses de 1.992 €. Per això la subvenció que ja hem cobrat puja a 994€. Intervé Isabel Llinares en el sentit d’augmentar les despeses si tenim diners, ja que la funció de l’Antina no és estalviar sinó programar activitats a favor de la llengua. La resta dels assistents hi vam estar d’acord.

 1. Memòria de les activitats realitzades durant aquest curs.

El president comenta les activitats realitzades enguany: a) L’assistència a les Trobades de Guardamar, b) Convocatòria, coordinació del tribunal i lliurament dels premis literaris Sant Jordi. c) Programació d’octubre, que va constar en total de 12 activitats. d) Realització del calendari i les agendes. A més d’aquests actes que estaven inclosos en la memòria, també hem tingut 3 o 4 amb la regidora de Cultura i vam enllestir una campanya de socis que, per raons tècniques, vam deixar a mitges, encara que podem continuar-la enguany.

 1. Renovació de la junta directiva.

Després d’unes reflexions sobre el futur de l’associació i dels càrrec a elegir, la nova directiva queda de la manera següent:

  1. Presidenta : Isabel Llinares Ibor
  2. Vicepresident : Pascual Ruso Alba
  3. Secretari : Antoni Mas i Miralles
  4. Tresorer : Genís Ayala i Mas
  5. Vocals : Hermínia Buades, Claudia Irastorza i Ma. Àngels Sempere.

 

 1. Aprovació de la programació per al curs 2013.

El president comenta la proposta de programació per a enguany (vegeu Annex 2). Com sempre és una proposta de mínims a partir de la qual podem augmentar. Antoni Mas afig que, com sempre, hi apareix la possibilitat de publicar en la col·lecció Quaderns de Santa Pola l’aportació de Josep Montesinos sobre el nostre poble, projecte que seria factible si apostem per augmentar les despeses, tal com hem assenyalat en el punt anterior. Ma. Ángels Sempere comenta que ja ha començat a preparar actes al voltant del poeta Vicent Andrés Estelles per a l’Octubre d’enguany. S’aprova la proposta.

 

 1. Torn obert de paraula.

No hi ha cap intervenció.

 

I sense més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les 20 hores i 15 minuts.

Santa Pola, 12 d’abril de 2013

 

Annex 1 Annex 2