JA slide show
Activitats > Acta Assemblea 2017
Acta Assemblea 2017 PDF Imprimir Correu

 

Centre Cívic i Social “Rafael Bonmatí”

Carrer Castaños, 10 

Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Cultural l’Antina de Santa Pola, celebrada el 3 de febrer de 2017, a les vint hores, en segona convocatòria, i d’acord amb la convocatòria del 25 de gener de 2017 feta per la Junta Directiva.

Reunits al Centre Cívic i Social, situat al carrer Castaños, número 10, de Santa Pola, s’inicia l’Assemblea amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
  2. Balanç econòmic del curs 2016. Aprovació import de noves quotes. 15 i 25 €
  3. Memòria de les activitats realitzades durant aquest curs.
  4. Aprovació de la programació per al curs 2017.
  5. Renovació de càrrecs
  6. Torn obert de paraula.

ORDRE DEL DIA

La presidenta dona la benvinguda i agraeix l’assistència de tots. A continuació s’inicia l’assemblea amb els punts següents:

1) El secretari llig l’acta de l’assemblea anterior i s’aprova per assentiment.

2) La tresorera, Llúcia Anton, comenta el balanç. Exposa els canvis que s’han produït amb els requisits que demana ara la Intervenció de l’Ajuntament. Hi ha un saldo de 805,26, uns ingresos de 2.260,26 i unes despeses de 2.024, 75€. El saldo actual és de 235,51€. (Vegeu annex I).

Atès que el Banc Sabadell ens ha cobrat 310€, es proposa de canviar d’entitat. Així mateix es proposa que la tresorera s’informe de les condicions fr la KutxaBanc per si finalment canviem d’entitat financera.

A continuació es planteja l’augment de les quotes i s’aproven les noves: 15€ individual i 25€ per parella.

3) El vicepresident Pascual Ruso recorda que fem una programació de mínims. Enguany hem assistir a les Trobades de Guardamar. Hem convocat el concurs Sant Jordi, amb més de 200 participants. Hem publicat i presentat el llibre de Federico Zaragoza, que és el núm. 4 de la col·lecció. Hem participat i organitzar alguns actes de l’Octubre Cultural, on cal ressaltar que enguany hi havien més activitats en valencià. Finalment, dins de la campanya de Nadal: hem publicat el nou calendari i l’agenda. A més hem mantingut i hem revitalitzar la nostra web antina.cat.

4) El secretari Antoni Mas comenta la proposta de programació per a enguany (Vegeu annex II). Seguim amb un programa de mínims. P. Ruso proposa que en l’acte de lliurament dels premis Sant Jordi s’invite a participar els antics guardonats. Paco Giner proposa de fer més conferències o actes semblants com xarrades, etc. S’aprova la programació (Vegeu annex III).

5) Engunay es renoven alguns vocals de la Junta Directiva. Com que tots estan d’acord, s’aprova la renovació de tots els càrrecs. A més, Antoni Mas presenta la candidatura de Federico Zaragoza, el qual agraeix la proposta i accepta incorporar-se a la Junta Directiva. L’assemblea accepta també la candidatura d’Andreu Medina Martí com a vocal.

6) Antoni Mas informa sobre la reunió del passat dia 25 d’octubre de 2016  i 28 de gener de 2017 convocada per Escola Valenciana amb les associacions comarcals: el Tempir, la Gola, el Raig, també el Rotgle de Novelda, la Cívica d’Alacant i el Sud no està sol del Baix Segura. Entre els acords, cal ressaltar la proposta de la creació de la Comarcal del Baix Vinalopó. La propera reunió es fara a Crevillent el 3 de març. Hi assistiran com a representants de l’Antina Llúcia Antoni, Ma. Àngels Sempre i Antoni Mas.

Pascual Ruso recorda que la propera reunió sobre el premi Sant Jordi serà en la Biblioteca Central el proper dijous 9 de febrer. Hi assistiran com a representants de l’Antina Feli Bailador i Pascual Ruso.

Federico Zaragoza proposa que, atesa la situació econòmica de l’Antina, de posar a la venda els llibrets que ha editat l’Associació. S’hauria d’aprofitar les Trobades de Crevillent i la presentació a Elx per a posar-los a la venda.

I sense més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les 21 hores i 10 minuts.

El secretari                                                                 Vist-i-plau de la  presidenta

Antoni Mas i Miralles                                    Isabel Llinares Ibor

Annex I

RESUM COMPTES 2016

       

                     SALDO ANTERIOR…………  805,26                           

ENTRADES

Cobrament publicitat calendaris2016…………………...  180,00

 Cobrament publicitat calendaris 2017………………….   480,00

Remesa rebuts socis……………………………………………     780,00

Devolució comissions Banc……………………………………     15,00                                                     

                                                                                                                    1.455,00

                                                                        TOTAL ENTRADES………..2.260,26

EIXIDES

Pagament al repartidor de cartes llibre Fede……………….30,00

Renovació Domini Web………………………………………………242,00

Premis Sant Jordi (Regals)……………………………………………240,00

Lots de llibres  Premis Sant Jordi (El Tinter)………………..300,00

Picaeta  “Lectures Octubre Cultural………………………….….40,80

Sobres…………………………………………………………………………….4,50

Impressions( Exposició Fotogràfica octubre cultural)…108,40

Llibres Fede ( Bailén )………………………………………………...279,00

Comissions remesa rebuts……………………………………….…128,75

Gastos devolució de rebuts…………………………………………181,41

Gastos correu…………………………………………………….……….….9,00

Fotocòpies……………………………………………………………………..1,20

Comissions manteniment Banc……………………………….…..60,00

Escola Valenciana……………………………………………………...100,00

Ediciones 96…………………………………………………………….…299,69           

      TOTAL EIXIDES………..2024,75

 

                      SALDO NOU a 31-12-2016……………………………………235,51


Annex II

ACTE

DATA

PRESSUPOST

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓ

OBSERVACIONS

XXV Trobades d’Escola en Valencià del Baix Vinalopó a Crevillent.

24 d’abril

200 €

L. Anton

Organització de les Trobades  d’Escola en Valencià

Trobades comarcals

Conferència sobre el Mestre Jose Alfosea 

Maig

100€

P. Ruso

Conferència Baluard del Duc

 

XX Concurs literari Sant Jordi

Maig

700 €

Hermínia Buades

Concurs escolar en valencià. Acte de lliurament del premi. Representació teatre infantil

Organitzat conjuntament les Biblioteques publiques de l’Ajuntament de Santa Pola.

Mes Cultural d’octubre

Octubre

600 €

A. Mas

Organització de diversos actes culturals i  reivindica-tius al voltant de la nostra llengua i cultura

Programació conjunta entre l’Ajuntament de Santa Pola i l’Antina

Publicació i presentació de Quaderns Bàsics, núm. 5.

 

Octubre

300€

A. Mas

Edició d’algun tema sobre Santa Pola

Es publicarà en Quaderns Bàsics núm. 5, en col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Pola

Campanya de Nadal  (Agendes i calendari)

Desembre

700€

F. Giner

Agenda i calendari amb fotografia històrica local

En col·laboració amb l’Oficina de Valencià de l’Ajuntament de Santa Pola

 

Associació Cultural L'Antina

© 2010 Associació Cultural L'Antina · Santa Pola ·Alacant