JA slide show
Qui som > Estatuts
Estatuts PDF Imprimir Correu

TITOL I.- DENOMINACIÓ

A S S O C I A C I Ó     C U L T U R A L      L ’ A N T I N A.     S a n t a P o l a.

CAPÍTOL I.- CONSTITUCIÓ I FINALITATS.

Art. 1.- Es va constituir l’Associació Cultural l’Antina tenint com a fonament legal el dret d’associació reconegut a l’Art. 22 de la Constitució Espanyola i regint-se per aquests Estatuts i en allò no previst per ells a la Legislació vigent, d’acord amb la Llei 191 del 24 de desembre de 1964, relativa al règim jurídic d’associacions.

Art. 2.- Les finalitats primordials d’aquesta associació són: A.- Treballar per a la normalització completa de la nostra llengua, estatutàriament valencià i acadèmicament català, exigint-la a tot tipus d’autoritats, i la seua plena normalització en l’àmbit de totes les activitats socials i mitjans de comunicació, tant escrits com orals i d’imatges. B.-Defensar el dret inalienable dels jóvens en edat escolar i en tots els nivells d’educació a rebre l’ensenyament en valencià, per a la qual cosa l’associació tractarà d’aconseguir els següents objectius: B.1.- Informar els/les pares/mares sobre els avantatges de l’ensenyament en valencià i dels seus drets en el marc de la legislació vigent. B.2.- Defensar, promoure i eixamplar el camp d’acció dels centres d’ensenyament que el facen en valencià a Santa Pola, facilitant la iniciativa de noves experiències que garantitzen la continuïtat en els nivells d’ensenyament mitjà i superior. B.3.- Exigir de l’administració la continua ampliació de l’ensenyament en valencià i que complisca amb els compromissos adquirits en els centres educatius i els duga a terme. C.- Promoure activitats culturals i lúdiques relacionades amb l’ensenyament, entés com la formació integral de la persona amb relació als alumnes, pares/mares, professors/es i autoritats. D.- Crear un mitjà de comunicació escrit o una revista, que servesca per a fer públic el treball fet en valencià a les escoles de Santa Pola i per a difondre, sempre que siga possible, les activitats de l’associació, les seues reivindicacions i els seus problemes.

Art. 3.- L’àmbit territorial en el qual l’associació durà a terme les seues activitats, és tot el terme municipal de Santa Pola. Així mateix, també podrà realitzar activitats en tot el territori valencià.

Art. 4.- L’Associació té personalitat jurídica pròpia i independent així com plena capacitat d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir les seues finalitats.

Art. 5.- La seu de l’Associació s’estableix al Centre Cívic i Social Rafael Bonmatí Medina, c. Castaños, 10, despatx 14. Tanmateix, l’Assemblea de socis podrà acordar el canvi d’adreça i la Junta Directiva podrà obrir delegacions i locals de l’Associació.

Art. 6.- L’Associació tindrà una durada indefinida i serà dissolta d’acord amb allò previst en aquests Estatuts.

CAPÍTOL II.- MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ; DRETS I DEURES.

Art. 7.- Podran ser membres de l’Associació totes aquelles persones naturals o jurídiques, sempre que assumesquen els principis i els objectius de l’Associació determinats en aquests Estatuts i ho demanen voluntàriament. Per a formar part de l’Associació les persones interessades l’hauran de sol.licitar per escrit a la Junta Directiva, la qual es pronunciarà sobre aquesta petició i el seu acord d’admissió haurà de ser confirmat per l’Assemblea General. Per a la deguda constància dels/les associats/des, es farà un llibre de registre de socis en el qual s’arreplegaran les altes i les baixes que s’hi produesquen. La inscripció en el registre es produirà amb caràcter provisional tan prompte com el/la nou/nova soci/a siga admés per la Junta Directiva, a partir d’aquest moment ja podrà gaudir de tots els drets i deures. La inscripció es farà definitiva una vegada que l’Assemblea General haja confirmat la seua admissió. (L’associat/ada aspirant no podrà votar a l’Assemblea General que tracte el tema de la seua admissió.).

Art. 8.- Els drets que corresponen als membres de l’associació són els següents: A.- Assistir a les reunions de l’Assemblea General, amb veu i vot. B.- Elegir i ser nomenats per a càrrecs de representació de la societat o directius. C.- Exercir la representació que se li done en cada cas. D.- Participar en el govern i en les seues gestions, així com en els serveis i activitats de l’Associació, d’acord amb aquests Estatuts i les disposicions legals. E.- Rebre informació sobre les activitats de l’Associació. F.- Utilitzar els serveis comuns establerts per l’Associació. G.- Formar part de les comissions de treball que es formen. H.- Qualsevol altre dret reconegut o que s’establirà de forma legal, estatutària o reglamentària.

Art. 9.- Els deures que corresponen als membres de l’Associació són els següents: A.- Ajustar la seua actuació a les normes Estatutàries. B.- Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que establesca la Junta Directiva per tal de poder dur a terme aquests acords. C.- Satisfer puntualment les quotes socials que s’establesquen. D.- Prestar l’ajut necessari per al bon funcionament de l’Associació. La demora en el pagament de les quotes per als socis comporta la suspensió de l’exercici dels drets que tenen reconeguts, el que no els lleva de l’obligació de satisfer-les, mentre siguen pertanyent a l’Associació. La suspensió haurà de ser declarada expressament pel President/a, prèvia advertència per a que en el termini de 15 dies es pose al dia en els pagaments endarrerits. N’hi haurà prou amb una comunicació per carta certificada justificant la recepció, a l’adreça que l’associat/ada tinga reconegut en el registre de l’Associació.

Art. 10.- Les causes de baixa de l’Associació són les següents: A.- La pròpia voluntat de l’interessat/ada, comunicada per escrit a la Junta Directiva. B.- No pagar tres quotes consecutives o alternes, ordinàries o extraordinàries, previ requeriment formal. C.- No complir els deures estatutaris i especialment els objectius de l’Associació. D.- La pèrdua de la capacitat jurídica en el cas de les persones jurídiques.

La pèrdua de la condició de soci/a comporta la suspensió de tots els drets, sense cap excepció, no podent demanar la devolució, total o parcial de les quotes satisfetes o de les quantitats abonades en virtut dels acords presos pels òrgans de govern. Els/les qui deixen de ser socis/es seguiran responent a l’Associació de la participació en les despeses i dels deures realitzats fins a la data de la baixa. La baixa forçosa s’haurà d’acordar amb un expedient previ, amb una audiència del/la membre associat/ada, tramés per la Junta Directiva i nomenant Instructor/a i Secretari/a a dos dels/les seus/es components. La decisió podrà ser recorreguda a l’Assemblea més pròxima a la data de la baixa, quedant en suspens els drets del/la soci/a separat/ada que sols intervindrà en l’Assemblea per a exposar les seues al.legacions i només compareixerà en el moment en el què estracte, dins de l’ordre del dia, el punt de la seua separació. L’Assemblea finalment es pronunciarà sobre l’expulsió.

TÍTOL II.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ.

CAPÍTOL I.- L’ASSEMBLEA GENERAL.

Art. 11.- L’Associació es regeix per l’Assemblea General de socis/es, la Junta Directiva i la Presidència.

Art. 12.- L’Assemblea és l’òrgan suprem de l’associació; tots els seus membres formen part d’aquesta per dret propi i irrenunciable, en condicions d’igualdat absoluta. Els/les membres de l’Associació, reunits en Assemblea General, legalment constituïda, decideixen per majoria de vots els assumptes propis de competència de l’Assemblea, tenint un vot cada soci. Tots/es els/les membres queden obligats/des pels acords de l’Assemblea General, tant els presents com els absents, els dissidents i aquells d’altres que s’hagueren abstés de votar.

Art. 13.- L’Assemblea a més de les facultats que li corresponen per disposició Estatutària, podrà delegar en la Junta Directiva aquelles que considere necessàries per al bon funcionament de les activitats socials i la realització dels seus objectius. Per altra banda, les competències que no podran gaudir de la categoria de renunciables o delegables són les següents: A.- Elegir i revocar els membres de la Junta Directiva i examinar, aprovar o censurar la seua gestió. B.- Aprovar el pla general de les activitats de l’Associació i establir les línies generals per tal de poder dur-les a terme. C.- Aprovar la relació de comptes i pressupostos anuals. D.- Fixar les quotes ordinàries i derrames extraordinàries dels socis. E.- Resoldre els recursos que facen els/les socis/es contra els acords presos per la Junta Directiva. F.- Autoritzar expressament La Junta Directiva per a realitzar actes de disposició sobre els béns immobles i tota classe de drets reals, així com sobrebéns mobles, sempre que els valors dels quals siga superior al d’un terç del total del pressupost anual. G.- Modificar els presents Estatuts i acordar la dissolució de l’Associació. H.- Acordar la fusió o federació amb altres associacións. I.- Acordar el canvi de seu. Aquestes facultats no tenen caràcter exhaustiu i, per tant, no suposen cap de limitació a les atribucions de l’Assemblea General.

Art. 14.- L’Assemblea s’haurà de reunir el primer semestre de tots els anys per poder tractar les facultats previstes en els apartats A), B), C) i D) de l’article anterior així com aquells altres assumptes que la Junta Directiva haja inclòs a l’Ordre del Dia. Aquestes reunions tindran caràcter d’ordinàries.

L’Associació podrà convocar Juntes de caràcter extraordinari, sempre que ho considere oportú la Junta Directiva o, almenys, ho demane la tercera part dels socis, els quals en el moment de demanar la convocatòria extraordinària hauran d’establir l’Ordre del Dia.

Art. 15.- El/la Secretari/a de la Junta Directiva, per acord i en nom d’aquesta i comptant amb el vist i plau del/la President/a, serà l’encarregat/ada de convocar per escrit els membres de l’Assemblea; incloent la relació dels assumptes a tractar en l’Ordre del Dia, l’hora i el lloc de la celebració de la primera convocatòria, i si fóra necessari el de la segona. Aquesta convocatòria de reunió s’haurà d’enviar a tots els socis amb un mínim de deu dies d’antelació en el cas de reunions ordinaries i quaranta vuit hores en reunions extraordinaries. Entre la primera i la segona convocatòria haurà d’haver, almenys, una diferència de trenta minuts.

Si la convocatòria haguera estat demanada pel mínim de socis amb capacitat per a sol.licitar l’Assemblea, i per part de la Junta Directiva, no s’haguera convocat la reunió dins dels dies hàbils immediatament posteriors a la data en que es va presentar la petició, aquesta podrà ser convocada directament per una representació dels/les socis/es interessats/ades i en aquest cas la convocatòria s’haurà de comunicar a tots els socis dins dels deu dies naturals anteriors a la data de la reunió. L’Assemblea convocada d’aquesta manera, serà presidida per una Mesa d’Edat, nomenant per a la Presidència el/la soci/a més antic/ga i per a Secretari/a, el/la més recent de tots/es els/les que es troben presents. Una vegada constituïda la Mesa, l’Assemblea decidirà amb caràcter previ el desenvolupament de l’Ordre del Dia i immediatament després si aquesta continua presidida per la Mesa d’Edat durant el transcurs de la sessió, o bé si la Presidència i la secretaria són exercides pels càrrecs de la Junta Directiva.

Art. 16.- Per a que la reunió siga vàlida en primera convocatòria serà necessària l’assistència de la meitat més un dels socis que intengren l’Associació. En segona convocatòria, l’Assemblea quedarà perfectament constituïda amb els socis presents a l’acte.

Art. 17.- El/la President/a i el/la Secretari/a de la Junta constituixen la Mesa de l’Assemblea, amb les funcions que tenen atribuïdes en aquests càrrecs. Específicament el President presidirà l’Assemblea, i dirigirà el seu transcurs, donant la paraula als assistents i indicant el moment en què hauran de ser sotmesos a votació els diferents punts de l’Ordre del Dia. El/la Secretari/a farà l’Acta, al mateix temps que hi inclou un breu estracte de les deliberacions i del contigut dels acords, també serà l’encarregat/ada de guardar el llibre d’Actes i altres documents de l’Associació, expedint certificacions dels acords amb el vist i plau del/la President/a.

Art. 18.- Els acords seran adoptats per la majoria dels vots dels socis assistents i seran immediatament executius. Excepcionalment, i per tal de poder acordar la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’entitat i la seua integració en una federació d’associacions similars o la seua constitució, serà necessari el vot favorable d’almenys una majoria de dos terços dels socis presents, previa consulta a tots els socis.

CAPÍTOL II.-DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Art. 19.- La Junta Directiva és l’òrgan executiu de l’Associació. Està formada per un/a President/a, un/a Secretari/a, un/a Tresorer/a i dos Vocals. Aquets càrrecs tindran una durada de dos anys. Seran designats per sufragi lliure i secret, per la votació dels socis en la Junta General convocada per a tal propòsit. Les candidatures seran obertes i, per tant, qualsevol membre podrà presentar-se o ser presentat, sense necessitat de trobar-se present a l’Assemblea, sempre que ho manifeste per escrit. No és precís que en cada llista hi haja la mateixa quantitat de candidats que de llocs a cobrir. La persona més votada serà la qui ocupe el càrrec de President/a mentre que la resta dels càrrecs seran assignats en la primera reunió de la Junta Directiva, exclusivament entre els seus membres.

Art. 20.- Són atribucions de la Junta Directiva:

A.- Executar els acords de l’Assemblea General i, en concret, el pla general d’actuacions. B.- Dirigir la gestió econòmica i administrativa de l’Associació. C.- Preparar la documentació i la relació dels comptes que s’han de sotmetre a l’examen i aprovació de l’Assemblea General. D.- Delegar en la figura del/la President/a, assistit pel Secretari/a, per a que represente a l’Associació en tots els actes de disposició sobre béns i immobles, drets reals i en tots aquells en els quals es precisa l’autorització de l’Assemblea General. E.- Qualsevol altra funció directiva, de gestió o administració que no estiga atribuïda expressament a l’Assemblea. F.- Censurar qualsevol dels seus membres en les funcions designades. G.- Nomenar comissions de treball per a les activitats que estiguen relacionades amb les finalitats i els objectius de l’Associació de caràcter general i convocar les assemblees generals. H.- Obrir comptes corrents i llibres d’estalvis en qualsevol establiment de crèdit i estalvi i disposar dels seus fons. I.- Decidir en matèria de cobrament, ordenació de pagaments i expedició de lliuraments i, fins i tot, ordenar el procediment judicial de cobrament. J.- Resoldre qualsevol imprevist que poguera sorgir en aquests Estatuts i donar compte de la resolució en la primera Assemblea General. K.- Incoar els expedients disciplinaris que procedesquen pronunciant-se sobre la baixa del/la soci/a o la suspensió en l’exercici dels seus drets socials. L.- Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda de forma expressa a un altre òrgan de govern de l’Associació o que es delegue en la Junta Directiva.

Art. 21.- La Junta Directiva es reunirà una vegada al trimestre amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari sempre que ho considere oportú el/la President/a o el demanen cinc dels seus membres. Cada component/a de la Junta té un vot indelegable i s’adoptaran acords vàlids quan una proposta obtinga la meitat més un dels vots dels assistents. A les reunions de la Junta Directiva podrà assistir qualsevol soci/a, amb veu però sense vot.

Art. 22.- El/la President/a tindrà la representació legal de l’Associació i presidirà les reunions de la Junta i de l’Assemblea General. Representarà l’entitat davant tota classe d’organismes públics i privats i autoritats. Podent otorgar poders de representació processal a Advocats/des i Procuradors/es, amb les facultats ordinàries d’aquestes representacions, sempre i quan ho considere necessari. Donarà el vist i plau de les Actes de les reunions i assemblees.

Art. 23.- El/la Secretari/a guardarà la documentació de l’Associació, redactarà i signarà les Actes de les reunions de l’Assemblea i la Junta Directiva. Expedirà, autoritzant-les certificacions i tindrà al seu càrrec el llibre de registre dels socis.

El/la Tresorer/a tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació dels comptes que haurà de presentar a la Junta Directiva. Portarà un llibre de caixa, signarà rebuts, quotes i altres documents de tresoreria; pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, previament visades pel President/a; controlarà les despeses pressupostàries, comprovant la disposició de pagaments i cobraments, d’acord amb la corresponent partida pressupostària i sol.licitarà l’habilitació de crèdits extraordinaris en els casos de falta de disponibilitat.

Art. 24.- La condició de membre de la Junta és voluntària i no remunerada. En el cas de la dimissió d’algun membre, aquest seria immediatament substituït pel següent en l’ordre de la votació de l’Assemblea General on van ser designats els membres de la Junta Directiva exercient. De la mateixa forma es procedirà en el cas de la baixa com a membre de l’Associació de forma voluntària o per sanció de falta comesa en l’exercici del seu càrrec.

CAPÍTOL III.-RÈGIM ECONÒMIC

Art. 25.- L’Associació no té patrimoni funcional. Els mitjans econòmics de què disposarà per a la realització dels seus objectius seran:

A.- Les quotes periòdiques ordinàries i les extraordinàries que acorde l’Assemblea General. B.- Les subvencions, donacions i legats amb els siga afavorida. C.- El producte de les activitats remunerades que realitze com recitals, festivals, trobades, llibres, espectacles i altres formes de recaptació no professinal. D.- Els drets, taxes i exaccions que li corresponga percebre. E.- Els productes i les rendes dels seus béns, interessos de comptes bancaris i beneficis d’operacions financeres. F.- Qualsevol altre recurs legítim que puga obtenir.

CAPÍTOL IV.-DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Art. 26.- L’Assemblea decidirà la dissolució de l’entitat i en aquest cas acordarà, per majoria de vots de dos terços almenys dels/les assistents/es, el destí que s’haurà de donar als béns, drets, instal.lacions i serveis de l’Associació i designarà una comissió liquidadora, encarregada de fer complir l’acord, pagant prèviament la totalitat dels possibles deutes. En el cas que ningú dels/les socis/es volguera acceptar el formar part de la comissió liquidadora, forçosament hauran de realitzar aquestes funcions els membres de l’última Junta Directiva.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Estatut entrarà en vigor el mateix dia de la seua inscripció en el Registre corresponent, que tindrà efectes constitutius, determinant des d’aqueix moment l’adquisició per l’Associació de la seua plena capacitat jurídica necessaria per al compliment de les seues finalitats.

Santa Pola, 20 de desembre de 1995

 

 

Associació Cultural L'Antina

© 2010 Associació Cultural L'Antina · Santa Pola ·Alacant