JA slide show
Noticies > Acta assemblea 2012
Acta assemblea 2012 PDF Imprimir Correu
Dilluns, 29 de Abril de 2013 19:27

Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Cultural Antina de Santa Pola, celebrada el 12 de gener de 2012, a les sis trenta hores, en segona convocatòria, i d’acord amb la convocatòria del 19:30h  del 21 de desembre de 2011 feta per la Junta Directiva.

Reunits a la Sala de Reunions del Centre Cívic i Social, situat al carrer Castaños, número 10, de Santa Pola, s’inicia l’Assemblea amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
  2. Estat de comptes de l’any 2011.
  3. Memòria de les activitats realitzades durant aquest curs.
  4. Renovació de dos vocalies de la junta directiva.
  5. Aprovació de la programació per al curs 2012.
  6. Torn obert de paraula.

 

S’obre la reunió pel president que saluda tots els presents i agraeix la seua assistència. Seguidament s’inicia l’Assemblea:

1) Es llig l’acta de l’assemblea anterior, s’esmenen alguns errors tipogràfic i s’aprova per assentiment.

2) El president passa la paraula al tresorer, Genís Ayala, que explica els comptes que adjuntem en l’annex 1. El tresorer comenta que hi ha algunes factures (les agendes i el calendari) que s’han de descomptar del saldo actual, però que en passar la remesa de rebuts d’enguany i cobrar la subvenció de l’Ajuntament de 2011, segurament el saldo superarà els 2.500€.

3) El president repassa suscintament les activitats realitzades durant el 2011, on cal ressaltar la realització de les Trobades. A més de la programació, s’esmenta també la reunió que vam celebrar a juny en companyia del Raig de Crevillent i la Gola de Guardamar amb el president de l’Escola Valenciana, a més vam atendre la sol·licitud de col·laboració del professorat  de l’IES  Santa Pola per a la revista La Gaviota perquè hi aparega una entrevista i un article sobre la nostra Associació.

4) Les dues vocalies es cobreixen amb les dues persones que les ocupen actualment i, per tant, no hi ha cap canvi en la junta directiva.

5) El president comenta la proposta de programació per al curs 2012 que s’adjunta en l’annex 2. Antoni Mas intervé i comenta que la proposta és, com sempre, una proposta de mínims i, per tant, més o menys, una còpia d’un any per a l’altre.  Afig també que fóra interessant introduir noves activitats i així ampliar la programació. El president comenta que la regidora de Cultura, Feli Contador, ens ha proposat d’especificar tota la programació per si hi ha alguna necessitat de manteniment o de serveis generals. S’acorda d’aprofitar l’avinentesa de visita a la regidora per a ampliar o canviar, si cal, la programació. Antoni Mas proposa, per exemple, que la programació del 9 d’octubre no es concentre en una setmana i es diversifique al llarg del més. Finalment, la proposta que es presenta de mínims queda provada

6) Genís Ayala demana que ens plantegem el tema de la pàgina web, ja que la tenim poc activada i les despeses de manteniment i del domini puja a 250€. S’acorda de seguir amb la pàgina i buscar col·laboradors a fi de tenir-la més activa. El president proposa també de fer una propera reunió de caràcter monogràfic per a comentar temes pendents de l’Associació com la programació, la propera elecció de la junta directiva o la captació de nous socis. S’acorda de reunir-nos el proper divendres, 10 de febrer, a les 17:30 hores.

I sense més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les 19 hores i 15 minuts.

Santa Pola, 12 de gener de 2012

 

Annex 1 Annex 2

 

Associació Cultural L'Antina

© 2010 Associació Cultural L'Antina · Santa Pola ·Alacant